JobEase
Начало
Проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени
за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“

Проектът e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България

Общ бюджет: 312 937,17 Евро, от които ЕФРР 265 996,59 Евро (85%)

Номер на проекта 16.4.2.089